Læringsutbytte for tverrprofesjonelt tema om vold og overgrep mot barn og unge

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Læringsutbytte for tverrprofesjonelt tema om vold og overgrep mot barn og unge

Alle profesjonsutdanningene har nasjonale forskrifter for rammeplaner, rammeplan og nasjonale retningslinjer som legger klare føringer for innholdet i den enkelte utdanning. Faglig innhold for tverrfaglig tema om vold og seksuelle overgrep er bygget på gjeldende rammeverk, og er en operasjonalisering av Stortingets opptrappingsplan mot vold og overgrep (Det kongelig barne- og likestillingsdepartementet, 2017).

SAMOT nettside presenterer pedagogiske ressurser og nettstøttede undervisningsopplegg for profesjonsutdanningene på bachelornivå. Læringsutbyttebeskrivelsene er ment som et bidrag til at studentene opparbeider en kjernekompetanse om temaet vold og overgrep mot barn og unge, samt tilegner seg kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid. Meningen er at det skal være enkelt for den enkelte profesjonsutdanning å knytte undervisningen om vold og overgrep til sine eksisterende undervisningsprogrammer. 

Kunnskap 
Kandidaten
– Har kunnskap om fenomenet vold og seksuelle overgrep, samt kunnskap om konsekvenser i et livsløpsperspektiv.  
– Har kunnskap om barns rett til beskyttelse og relevant lovverk  
– Har kunnskap om relevante samarbeidspartnere 
– Har kunnskap om betydningen av faglig, etisk og juridiske forsvarlig dokumentasjon (skriftlig, muntlig, foto)  
– Har kunnskap om hvordan ivareta voldsutsatte barn og unge 
– Har kunnskap om barns rett til deltakelse, inkludering og medvirkning 

Ferdigheter 
Kandidaten: 
– kan identifisere og avdekke vold, trusler og overgrep 
– kan ivareta barns særskilte behov 
– kan beherske faglig systematisk arbeid  
– kan alene og i samarbeid med andre sette i gang tiltak for det enkelte barnet i overenstemmelse med faglige, etiske og juridiske retningslinjer kan drøfte muligheter og utfordringer med taushetsplikten i det tverrfaglige samarbeidet 
– kan alene eller i samarbeid med andre kommunisere med barn om vold og seksuelle overgrep 
– kan alene eller i samarbeid med andre samarbeide og gjennomføre samtaler med foreldre/foresatte 

Generell kompetanse 
Kandidaten: 
– kan reflektere rundt ulike faglige, etiske og juridiske dilemmaer 
– kan reflektere rundt egne holdninger, fordommer og forforståelse  
– kan reflektere over egen oppgaveutførelse og vurdere mulige konsekvenser av eget arbeid 
– kan ivareta profesjonaliteten og egenomsorg 
– ser nødvendigheten av tverrprofesjonelt samarbeid