Oppgaver – Vernepleier

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Oppgaver – Vernepleier

Oppgavene kan løses individuelt, eller i gruppe

Kristine 14 år er en sosial, hyggelig og omsorgsfull jente. Hun har diagnosen utviklingshemming og et noe begrenset verbalt språk, noe som gjør at det noen ganger kan være utfordrende å forstå hva hun ønsker å formidle. Når hun ikke blir forstått kan Kristine utagere ved å oppføre seg truende, noe som også gjør det vanskelig for henne å få venner. 

Familiesituasjon: Kristine har to yngre søsken. Foreldrene har beskrevet omsorgen for tre barn som krevende og mor har flere ganger uttalt at hun er sliten og at far må gripe inn for å få barna til å høre. Kristine har hatt vedtak om barnebolig/avlastning de siste tre årene. Det siste halve året er tilbudet utvidet på grunn av alle konfrontasjonene i hjemmet. Kristine pendler nå mellom hjem og bolig, og bor en uke hvert sted. 

Arne er nyutdannet vernepleier og er Kristines Kontaktperson. Han har jobbet i boligen i snart åtte måneder og har tett dialog med Kristines foreldre. Kommunikasjonen med foreldrene kan være utfordrende, da særlig far er svært kritisk til alt boligens personale foretar seg. Arne har aldri vært kontaktperson tidligere og føler på et stort ansvar.  

Avdelingslederen og personalet har et stort fokus på å ha et godt samarbeid med foreldrene til barna som bor der. Samtidig har Arne ved flere anledninger observert at far kan være krass og litt ufin mot Kristine. Han har flere ganger kjent på en uro for hvordan Kristine egentlig har det hjemme og har tatt opp bekymringene med avdelingslederen hver gang. Drøftingene ender gjerne opp med at Kristine på grunn av sin diagnose, trenger forutsigbarhet og trygge rammer og at det antakelig skaper uro å flytte mellom hjem og bolig. 

Sist fredag når Kristine kom tilbake til boligen, etter å ha vært en uke hos foreldrene, ble Arne oppmerksom på at Kristine var litt avvisende og stille. Det oppsto en situasjon hvor hun og en annen beboer begynte å krangle, men istedenfor å utagere mot den andre beboeren slik Kristine ofte kan gjøre, skjedde det isteden noe uvanlig. Kristine falt sammen på gulvet og gråt, som om hun nesten var utrøstelig. Dette var en ny atferd hos Kristine som hverken Arne, eller de andre i personalet tidligere har sett. 

Arne klarer ikke slippe tanken på at noe kan være galt og har tenkt på flere ting, men er usikker på hva han skal gjøre og hvordan han skal gjøre det. Han vet han burde satt seg ned å hatt en ordentlig samtale med Kristine. Han burde ha drøftet jentas situasjon i det tverrfaglige konsultasjonsteamet de har på skolen, men hvordan skal han klare å få foreldrene til å samtykke til dette, og hvordan skal han ta opp bekymringene han har uten at det krenker foreldrene? Sist men ikke minst, hvordan kan Arne få formidlet bekymringene han har til foreldrene, uten at det skal bli vanskelig for Kristine?  

Alt dette skjer før den akutte hendelsen. 

Oppgaver 
Før den akutte hendelsen:  
Oppgave 1  
Dere er bekymret for Kristine og bestemmer dere for å gjennomføre en samtale med henne.
a) Hvordan vil dere legge til rette for en slik samtale, og hvor kan dere henvende dere for å få tips og råd til hvordan dere kan gjennomføre samtalen slik at dere får snakket med Kristine om bekymringene dere har for hennes hjemmesituasjon?
b) Hvilke temaer mener dere det er viktig at dere tar opp i samtalen?
c) Rollespill samtalen, evaluer den og skriv et notat om hva som kom frem i samtalen.  

Oppgave 2 
Hvordan kan dere formidle bekymringene dere har til Kristines foreldrene, uten at hjemmesituasjonen blir vanskeligere for jenta? 

Oppgave 3 
I Kristine sitt tilfelle er det etablert et tverrfaglig team.
a) Hvordan kan dere motivere foreldre og foresatte til å synes det er nyttig å starte opp med tverrfaglige samarbeidsmøter hvis det ikke allerede er etablert? 
b) Rollespill et slikt møte med foreldrene. Reflekter over hvordan det gikk og drøft hva som kunne vært gjort annerledes 
c) Hvem tenker dere kan være viktige samarbeidspartnere i et slikt tverrfaglig team? Begrunn svarene. 

Etter den akutte hendelsen:  
Oppgave 4 
Når dere nå vet hvordan hjemmesituasjonen er: 
a) Har Arne oppfylt sin oppmerksomhetsplikt og opplysningsplikt når det gjelder Kristine og hennes situasjon?  
b) Hva kunne han gjort for å få bedre innsikt i sine bekymringer? 
c) Hva er viktig i den videre oppfølgingen av Kristine, og hvem er det naturlig å samarbeide med? 

Oppgave 5 
Når dere vet det dere nå vet, hvordan kan dere sikre at det dere gjør i en bekymringsfase ikke medfører økt risiko for den dere skal hjelpe?
a) Diskuter konkrete eksempler på uønskede hendelser som kan oppstå og konsekvensene det kan få for Kristine hvis dere ikke er bevisst deres handlinger i møte med jenta og foreldrene.
b) Hvordan kunne dere handlet til det beste for Kristine? 

Oppgave 6 
Hvilke kompetanse mener dere er viktig å ha for å arbeide i tverrprofesjonelle team og samarbeide med andre instanser? Hva er dine styrker og hva bør du jobbe mer med? Drøft med dine medstudenter.