Oppgaver – Tverrprofesjonelt

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Oppgaver – Tverrprofesjonelt

Her finner dere oppgaver til tverrprofesjonelt samarbeid.

Oppgave 1.  
Lag en kort presentasjon av avvergeplikt, opplysningsplikt og taushetsplikt. Vurder de profesjonsspesifikke casenes innhold i forhold til disse bestemmelsene.  

Oppgave 2:  
Hva er et tverrfaglig team? Hvordan praktiseres slike team i ulike kommuner?   

Tenk dere et møte i et slikt tverrfaglig team der følgende profesjoner er representert: helsesykepleier, sykepleier, barnehagelærer, grunnskolelærer, vernepleier, barnevernspedagog, politi. Møteagendaen er å utforme en ny strategi  for tverrprofesjonelt og tverretatlig samarbeid basert på spørsmålene under.  
a) Hvilke formelle, praktiske og relasjonelle faktorer kan hemme / fremme samarbeidet vårt?   
b) Hva skal / bør / vil vi samarbeide om i vårt team?  
c) Hvordan skal / bør / vil vi samarbeide i vårt team?   
d) Hvilkentilbakemeldingsform kan lede oss i ønsket retning?  
e) Hvorforer det hensiktsmessig og verdifullt å samarbeide slik vi nå drøfter?   

Oppgave 3  
Drøft vold og overgrepsutsatte barn og unges behov for sammenhengende og helhetlige tjenestetilbud på tvers av organisasjoner og sektorer (trekk gjerne på eksempler fra caset).  
a) Hva kan være fremmende og hemmende forhold i samarbeid rundt barn og unge som bekymrer?  
b) Hva vil forskjellen på et velfungerende tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier kunne bidra til, kontra et manglende, eller mangelfullt utført samarbeid?   
c) Hvilke kompetanse mener dere er viktig å ha for å arbeide i tverrprofesjonelle team og for å samarbeide med andre instanser? Hvorfor er denne kompetansen viktig?  
d) Hva kan dere gjøre for å fremme samarbeid når dere kommer ut som nyutdannede profesjonsutøvere? Hvorfor er det dere foreslår et viktig bidrag?  

Oppgave 4 
Ta utgangspunkt i hovedcaset eller profesjonscaset. Trekk inn minimum 3 sentrale begreper ift. tverrfaglig samarbeid og drøft disse opp mot denne saken. Hver gruppe presenterer for klassen i plenum hvor det gis tilbakemeldinger.  

Oppgave 5 
På bakgrunn av det dere vet, skal du presentere en annen profesjon enn din egen. Dere skal si noe om profesjonens kompetanse, ansvar og rolle.  

Den som «eier» profesjonen skal fylle ut med det som mangler. På hvilken måte kan dere utnytte hverandres kompetanse i et tverrfaglig samarbeid? 

Oppgave 6 
Presenter din profesjon og hva som er profesjonens kjernekompetanse knyttet til sårbare barn, unge og deres familier?  Hva kan andre profesjonsutøvere bidra med slik at barnet og familien får den hjelpen de har behov for.