Brukerveiledning

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Brukerveiledning

Målet med nettsiden er at studentene gjennom ulike læringsressurser skal tilegne seg kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Studentene skal tilegne seg handlingskompetanse i tverrfaglig samarbeid slik at de er i stand til å samarbeide med andre profesjoner i sitt framtidige yrke.

Læringsutbyttebeskrivelser
Anbefalt litteratur

Om læringsressursene 
Denne tverrprofesjonelle ressursbanken inneholder læringsressurser som kan anvendes som støtte i undervisning både for den enkelte profesjonen og for det tverrprofesjonelle samarbeidet. Her vil du finne læringsressurser som omhandler tips til litteratur, e-forelesninger, eksterne ressurser, lover og forskrifter, samt studieoppgaver. Læringsressursene er temabasert hvor du selv velger hvilke ressurser som er relevante for deg. Her velger du også hvilken profesjon du ønsker å lære mer om. Læringsressursene kan ses i sammenheng, men kan også stå hver for seg.  

Om case og studieoppgaver 
Under fanen case- og studieoppgaver vil du, gjennom det vi presenterer som hovedcase, “møte” en familie.  Informasjonen i hovedcaset er lik for alle profesjonene. I tillegg vil hver profesjon ha en profesjonsspesifikk case hvor du “møter” et eller flere av barna i familien. Til de ulike casene er det laget oppgaver som både er profesjonsspesfikke og knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid.  

Oppgavene for den enkelte profesjon: Her vil du finne flere oppgaver som er spesielt tilpasset denenkelte profesjon. Du har tilgang til oppgavene for alle de ulike profesjonene, og dersom du finner det hensiktsmessig kan du velge oppgaver fra de ulike profesjonene.   

Tverrprofesjonelle oppgaver: Disse oppgavene er relevante når man jobber på tvers av profesjonene. Oppgavene passer når studenter fra de ulike profesjonsutdanningene skal øve seg på samarbeid i utdanningen.  
For at du skal få et tilfredsstillende læringsutbytte, bør du ha sett e-forelesningene og gjort deg kjent med eksterne læringsressurser og relevant litteratur før du løser oppgavene.   

Hvordan legge til rette for samarbeid mellom ulike utdanninger   
Gjennom felles undervisning på tvers av utdanningene vil studentene få øvelse i å jobbe tverrprofesjonelt. Studentene vil få kunnskap om både egne og andres profesjoner og trening i tverrprofesjonelt samarbeid under utdanningen. Undervisning på tvers av utdanningene kan foregå ved at man legger til rette for en felles fagdag på tvers av profesjonsutdanningene. Samarbeid på tvers av profesjonsutdanningene kan også tilrettelegges gjennom ulike digitale plattformer.  
Samarbeid med praksisfeltet vil være et fint supplement.  

Anbefalt litteratur 
På denne siden finner du en lengre liste med anbefalt litteratur. Listen er ment som en ressurs for alle som skal undervise, skrive artikler, bacheloroppgaver, masteroppgaver og lignende. 
Litteraturlisten er delt inn i temaer som gjør det enkelt å finne relevant litteratur til det arbeidet du er i gang med.