Vold & overgrep

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Vold & overgrep

Vold og overgrep er å anse som et stort samfunnsproblem. Det å være utsatt for vold og overgrep i oppveksten kan sette varige spor og få store konsekvenser for dem som er rammet.

Vold og overgrep mot barn og unge omfatter fysisk vold, psykisk vold og seksuelle overgrep. Fravær av handlinger i form av fysisk og emosjonell neglisjering og omsorgssvikt inngår også i begrepet. I tillegg inngår handlinger som betegnes som æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

Det er viktig å ha kunnskap og kompetanse til å avdekke vold og overgrep og det kan være vanskelig å avdekke om barn og unge er utsatt, og mange kvier seg for å innlede samtaler med den det gjelder.  

Det er også slik at mange barn og unge ikke forteller om det de utsettes for. Det er derfor ekstra viktig at de som arbeider med barn og unge har god kunnskap om hva vold og overgrep er, og omfanget av dette. De må kjenne til hvilke konsekvenser vold og overgrep kan få og hvilke symptomer man skal se etter. I tillegg er det viktig med kunnskap om hvilke strategier barn kan utvikle for å dekke over eller fortie det de er utsatt for.  

Alle som jobber med barn og unge må derfor ha kunnskap og kompetanse om hvordan man kan gi hjelp til barn og unge som er utsatt. De må også være inneforstått med hvilket ansvar man har som profesjonsutøver. Det er derfor viktig at alle som jobber med barn og unge innenfor barnehage, skole, helsevesen, barnevern og politi er kjent med dette ansvaret.  

Aktuell forskning: 
Haftad & Augusti (red)(2019): Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. 
https://www.nkvts.no/content/uploads/2019/10/Rapport_4_19_UEVO.pdf  

Mossige og Stefansen (2016): Vold og overgrep mot barn og unge Omfang og utviklingstrekk 2007–2015. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/20.500.12199/5104/Vold-og-overgrep-mot-barn-og-ung-NOVA-Rapport-5-16-web.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Frøyland, Solstad, Andersen, Tveito, Folstad og Skilbrei (2021): Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier En kunnskapsoppsummering. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/2755418/NOVA-Rapport-3-2021.pdf?sequence=1