Vernepleier

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Vernepleier

Barn og unge har rett til omsorg og beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. Vernepleiere skal som del av sine ordinære oppgaver fremme helse, forebygge sykdom, skade og sosiale utfordringer.

Noen barn og unge som lever med funksjonsnedsettelser kan ha store hjelpebehov, og dermed mange hjelpere rundt seg. Et stort hjelpebehov kombinert med det å ha vansker med å formidle eventuelle krenkelseserfaringer gjør det å avdekke vold og overgrep til en viktig del av vernepleierens ansvar, slik at barn og unge kan leve aktive, gode og meningsfylte liv i fellesskap med andre.  

Hvordan arbeider en vernepleier? 
Vernepleiere arbeider på mange felt og har særlig kompetanse i å støtte barn, unge og voksne med ulike fysiske, sosiale og kognitive utfordringer. I tillegg er vernepleiere autorisert helsepersonell som kan ha ansvar for legemiddelhåndtering. Vernepleie er dermed den eneste profesjonen der helse- og sosialfaglig kompetanse er kombinert. Dette er en unik kombinasjon som er etterspurt i både spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester.  

Hvordan kommer en vernepleier i kontakt med barn og unge? 
En vernepleier har mulighet til å komme i kontakt med barn og unge som kan være utsatt for vold og overgrep gjennom sitt arbeid på mange ulike arenaer. For eksempel via spesialpedagogiske tilbud i barnehager, skoler, habiliteringstjenester, barneboliger eller hjemmebaserte tjenester rettet mot barn og unge.  
Vernepleiere kan også komme i kontakt med barn og unge som kan være utsatt for vold og overgrep gjennom arbeid der voksne mottar støtte til sine utfordringer, og hvor man må ha fokus på om det er barn involvert. Dette kan for eksempel være i psykisk helsearbeid, rusomsorg, hjemmebaserte tjenester for voksne eller i flyktningetjenester.  Uavhengig av om en vernepleiere jobber på barn, unge eller voksnes arenaer, jobber de ofte med mennesker over tid. Dette gir en unik mulighet til å forebygge og avdekke vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.  
For at en vernepleier skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag er de avhengige av et godt samarbeid med andre aktører, som for eksempel skoler, barnehager, helsestasjoner, sykehus, barnevern og politi. 

For å bli vernepleier må du fullføre 3-årig utdanning. Mer informasjon om hvordan du kan bli vernepleier finner du på usn.no. eller du kan finne informasjon her: https://www.fo.no/vernepleier/