Politi

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Politi

Barn og unge har rett til omsorg og beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. Politiet har et særlig samfunnsansvar for barn og unges rettssikkerhet og trygghet. Vold og seksuelle overgrep er straffbart, og det er politiets oppgave å forebygge at slik kriminalitet skjer.

Politiets samfunnsmandat står beskrevet i politilovens § 1: Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig (Politiloven 1995).

Hvor møter politiet barn og unge? 
Politiet møter mange barn og unge i sitt arbeid. Oppdragene kan være både i hjelpesporet og i første fase av etterforskningen. Det kan være i oppsøkende politiarbeid, ved at noen melder fra til politiet enten via en anmeldelse eller ringer til operasjonssentralen som sender en patrulje. Det kan også være når politiet kommer som første enhet til et sted, eller det kan være barn og unge som politiet på ulikt vis kommer i kontakt med på nettet.  

Barn og unge kan være i et forhold som avdekkes, eller være vitne i straffesaker. På alle arenaene der politiet møter barn og unge kan de møte noen som er i risiko eller utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep. Dette er saker som har høy prioritet hos politiet. 

Hvordan avdekker politiet vold og seksuelle overgrep mot barn? 
For at politiet skal kunne avdekke om barn og unge er utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep er det viktig at de har kunnskap om fenomenet, og kjenner til hvordan vold og overgrep kan komme til uttrykk hos barn og unge. Særlig viktig er det at politiet snakker med barnet, bruker god tid og skaper en trygg relasjon som gjør at barnet tør å fortelle til politiet. Politipatruljen må se, høre og møte barnet i første fasen av etterforskningen gjennom et avhør på stedet. Dette avhøret kan være avgjørende både for å sikre barnets forklaring som et verbalt spor, vurdere risiko og sikre at saken får riktig prioritert. 
Det første politiet må vurdere i møte med barn og unge er om det har foregått noe straffbart. Dersom det har foregått noe straffbart har politiet etterforskningsplikt. Dersom det ikke har foregått noe straffbart må politiet vurdere om dette er en sak hvor de er pålagt å hjelpe.  

Hva gjør politiet i tvilstilfeller? 
I tilfeller hvor man er bekymret, men hvor det ikke foreligger opplysninger om noe straffbart, er det viktig at politiet sikrer at barn og unge vet hva de skal gjøre dersom de skulle trenge hjelp. I tillegg bør det også vurderes om barnet, eller den unge trenger helsehjelp. Alle politibetjenter har et selvstendig ansvar for å melde ifra til barnevernet dersom de er bekymret for et barn, eller en ungdom. Dette gjelder også for de tilfellene hvor politiets etterforskningsplikt utløses.   

For at politiet skal kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag er de avhengig av samarbeid med andre aktører. I den forbindelse er barnevernet, skolen, barnehagen og ulike helsetjenester viktige samarbeidspartnere.  

For å bli politi må du fullføre 3-årig bachelor ved Politihøgskolen. Mer informasjon om hvordan du kan bli politi finner du på phs.no.