Helsesykepleier

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Helsesykepleier

Barn og unge har rett til omsorg og beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. Helsesykepleier jobber for barn og unge 0 – 20 år i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Hvilke arbeidsoppgaver har en helsesykepleier? 
Helsesykepleiere jobber for å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom og skade, tidlig oppdage tegn til sykdom, forsinket utvikling eller mistrivsel. Helsesykepleiere jobber også med å forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt. De skal bidra til at barn og unge får nødvendig oppfølging, og henvise videre til andre aktuelle instanser ved behov. 

Hvor ofte møter helsesykepleieren normalt et barn? 
Helsesykepleier møter alle barn og deres foresatte rutinemessig 14 ganger de fire første årene av barnets liv. Første gang på hjemmebesøk i løpet av barnets 10 første levedager. De fleste møtene videre er i barnets første leveår. Det er ingen rutinemessige møter mellom 2 års konsultasjonen og konsultasjonen ved 4 årsalder. Ved behov er det flere møter.  De nasjonale faglige retningslinjene sier at det blant mye annet skal være en generell observasjon av tegn til vold, overgrep og omsorgssvikt på alle konsultasjonene. Mestring av foreldrerollen står sentralt, og det skal være fokus og veiledning på foreldre-barn samspill på alle konsultasjoner. 

Med fokus på vold og overgrep blant barn og unge 
I skolehelsetjenesten møter helsesykepleier barn og unge ved rutinemessige helseundersøkelser, vaksinasjoner, etter behov, og ved henvendelser fra barn og unge selv. Retningslinjene poengterer at skolehelsetjenesten bør være spesielt oppmerksom på mulige bakenforliggende årsakerved henvendelser fra barn og unge. Vold og overgrep skal ha et særlig fokus ved skolestartundersøkelsen og ved 8. klasses helsesamtale.  
Helsestasjon for ungdom skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for unge opp til 20 år. Også her skal helsesykepleier være spesielt oppmerksom på mulige bakenforliggende årsaker til henvendelser, for eksempel ved mistanke om at den unge ønsker eller prøver å formidle noe annet enn det som kommuniseres direkte. Det bør utforskes bredt, blant annet om vold, overgrep eller omsorgssvikt kan være årsaken til henvendelsen eller til eventuelle plager.  
Helsesykepleier samarbeider blant annet med lege, jordmor, barnevern, skole, barnehage, politi og andre helsetjenester.  

For å bli helsesykepleier må du fullføre 3-årig utdanning som sykepleier, for så å gå videre på helsesykepleierutdanning. Mer informasjon om hvordan du kan bli helsesykepleier finner du på usn.no