Grunnskolelærer

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Grunnskolelærer

Barn og unge har rett til omsorg og beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. Skolen ivaretar denne retten gjennom sitt daglige, lokale arbeid med nasjonale føringer. Et arbeid som er forankret i opplæringsloven.

Skolens hovedoppgave 
I Norge har vi gratis rett og plikt til obligatorisk utdanning for alle barn og unge. Med noen få unntak er derfor alle barn i Norge elever på skolen.  Dette innebærer at lærere treffer nesten alle barn og unge her i landet – uavhengig av hva slags livsvilkår barna lever under. Skolens hovedoppgave er å gi elevene et positivt læringsløp og tilpasse opplæringen til hver enkelt elev og deres forutsetninger. Dette for å sikre at elevene skal få et tilfredsstillende utbytte av opplæringen. 
Sammen med hjemmet inngår skolen et samarbeidsprosjekt om å utvikle og oppdra barnet, men det er naturligvis foreldrene til barnet som har det overordnede ansvaret. Opplæringen sikter mot langt mer enn faglig kunnskapstilegnelse, og utvikling av åndelige, fysiske og menneskelige kvaliteter er vesentlige delmål for opplæringen. Som det framgår av formålsparagrafen, er skolens kjerneoppgave å se og ivareta «hele mennesket». Oppdraget kan vanskelig løses uten at man samarbeider med andre og løser oppgaven i fellesskap. 

Lærerens rolle og oppgaver 
Lærerne er i den særegne situasjonen at de ser barn daglig og over tid. Dette gir dem anledning til å observere barns endring av atferd, trivsel, tegn på skader og andre signaler som tyder på at barn lever under vanskelige forhold. Lærerne får mye kunnskap og kjennskap til barna og livene deres. En kunnskap og et innblikk som andre voksne sjelden får. Dette gir lærerne en unik mulighet til å både forebygge og avdekke vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. 
Det er nødvendig at lærerne har tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om vold og overgrep mot barn. I tillegg er det også viktig at de har god kunnskap om andre profesjoners kompetanse og om hvem de kan samarbeide med. 
Du som har valgt å bli grunnskolelærer har sagt deg villig til å arbeide med et samfunnsoppdrag der du skal bidra til å sikre barn og unges muligheter til utdanning og gode oppvekstkår. 

For å bli grunnskolelærer må du fullføre 5-årig utdanning. Mer informasjon om hvordan du kan bli grunnskolelærer finner du på usn.no.