Barnevernspedagog

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Barnevernspedagog

Barn og unge har rett til omsorg og beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid

Primært skal hjelpen gis i hjemmet, men der det ikke er mulig å skape en tilfredsstillende omsorgssituasjon hjemme åpner loven for at barn og unge kan flyttes. 

Barnevernets rolle er sentral 
I slike prosesser er det avgjørende at både barn, unge og foreldres rettigheter ivaretas. Barnevernet er derfor sentralt både i det å forebygge vold og overgrep, og i å gi beskyttelse til barn og unge som utsettes for, eller er vitne til dette.  

Barneverntjenestens arbeid starter med en bekymringsmelding om et barns situasjon. Barneverntjenesten skal innen en uke vurdere om denne bekymringen gir grunnlag for å åpne en undersøkelse etter barnevernloven. Dersom det åpnes en undersøkelses har barnevernet som hovedregel tre måneder på å gjennomføre denne.  

Fokus på barnets sikkerhet og samarbeid 
I saker der det er bekymring for om barn eller unge er utsatt for vold eller overgrep i hjemmet, er det viktig at barnets sikkerhet ivaretas og at nødvendige tiltak iverksettes. I dette arbeidet er innhenting av informasjon og samarbeid med andre instanser som kjenner barnet særlig viktig. I slike samarbeid er det avgjørende med en forståelse av hverandres mandater, samt fordelingen av oppgaver og roller.  
Les mer om barnevernets arbeid her https://bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/ 

Barnevernspedagogen  
Som barnevernspedagog vil du jobbe for å bedre barn og unges oppvekstsvilkår. Dette arbeidet foregår på mange ulike arenaer. En barnevernspedagog ser utsatte barn, unge og familier i en helhetlig sammenheng og legger til rette for medvirkning og samarbeid. Barnevernspedagogens kompetanse er sammensatt av mange ulike kunnskapsområder som til sammen ruster barnevernspedagogen til å forstå og gi hjelp til utsatte barn, unge og deres familier.
Les mer om barnevernspedagogen her  https://www.fo.no/barnevernspedagog/ 

For å bli barnevernspedagog må du fullføre 3-årig utdanning. Mer informasjon om hvordan du kan bli barnevernspedagog finner du på usn.no.