Barnehagelærer

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Barnehagelærer

Barn har rett til omsorg og beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse.  Barnehagen ivaretar denne retten gjennom sitt daglige, lokale arbeid med nasjonale føringer. Et arbeid som er forankret i Rammeplan for barnehagen.

Barnehagens oppgaver: Å skape grunnlag for et godt liv 
Den norske barnehagetradisjonen har et helhetssyn på barn og barndom. Dette innebærer at omsorg, lek, læring og danning sees i en sammenheng. Disse elementene blir som et enhetlig grunnlag for meningsfulle hverdagsopplevelser og allsidig utvikling, og de er tuftet på verdier som demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, samt livsmestring og helse. Barnehagen anerkjenner barnets integritet og barndommens egenverdi, og bidrar til en hverdag fylt med vennskap, trivsel og glede. Slik søker barnehagen å skape grunnlag for et godt liv.  
Barnehagelærere arbeider ofte som pedagogiske ledere, med ansvar for å lede avdelingens didaktiske arbeid i tråd med barnehagens årsplan. Som barnehagelærer  er det avgjørende å skape gode relasjoner og et godt miljø preget av en høy profesjonsetisk bevissthet, noe som igjen gir grunnlag for et profesjonelt møte med ulike situasjoner.   

I arbeidet som barnehagelærer er samarbeid med andre en sentral del av hverdagen. Det samarbeides både med barna, kolleger, foreldre / foresatte, eksterne instanser og andre profesjoner. 

I det daglige samspillet med barna gjør vi noen ganger observasjoner som bekymrer. Da kreves økt oppmerksomhet på barnets helhetlige situasjon, trivsel / mistrivsel og eventuelle endring i atferd.

For å bli barnehagelærer må du fullføre 3-årig utdanning. Mer informasjon om hvordan du kan bli barnehagelærer finner du på usn.no.